Samen voor een sterke informele zorg!

Trajekt

Trajekt

 • Introductie
 • Doelstelling
 • Voor wie
 • Waar
 • Hoe
 • Wanneer
 • Hoe kun je meedoen
 • Extra Informatie

Introductie

Trajekt is dé welzijnsonderneming voor Maastricht en het Heuvelland. Wij streven naar een volwaardig leven voor de inwoners van deze regio. Trajekt werkt samen met én dichtbij de mensen, vanuit de vele gemeenschapshuizen en andere buurtvoorzieningen. We zijn er voor iedereen, van jong tot oud.

Doelstelling

Daarbij geven wij uitvoering aan de WMO: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Kort gezegd vraagt deze wet aan u om zelf meer verantwoording te nemen voor uw eigen woonomgeving en het zorgen voor elkaar.

Wat ons betreft, staat u hier niet alleen voor. Trajekt wil u graag ondersteunen en stimuleren bij het nemen deze eigen verantwoordelijkheid. Het is immers een hele omschakeling. Niet alles is meer zomaar geregeld in uw buurt. Concreet gaan wij samen met u zoeken naar wat u voor de buurt en voor anderen kunt betekenen. Daarbij gaan we uit van uw kennis en kunde. Want iedereen heeft wel iets waar hij/zij goed in is en waardevol voor de buurt en anderen.
Daarnaast kijken wij samen wat er verder nodig is, zodat u en anderen ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen: de sociale omgeving/infrastructuur.
We richten ons op de domeinen Jeugd (kinderwerk, jongerenwerk, opvoedondersteuning) Samenlevingsopbouw (opbouwwerk en vrijwilligersondersteuning) en Maatschappelijk werk (info en advies, Algemeen Maatschappelijk Werk en school Maatschappelijk werk).

Voor wie

Voor alle bewoners van Maastricht en Heuvelland, van -9 maanden tot iemand dood gaat. Daarbij geven we prioriteit aan mensen die wonen en leven wijken en kernen waar veel problematieken zijn.

Waar

Maastricht en Heuvellanden dan de gemeenten: Meerssen, Valkenburg, Eysden Margraten, Gulpen en Vaals. In Maastricht met prioriteit voor de wijken Malberg, Caberg, Malpertuis, Daalhof, Pottenberg, Mariaberg, De Heeg, Heugemerveld, Wittevrouwenveld, Wijckerpoort, Maartenspoort, Nazareth, Limmel.
Algemeen telefoonnummer T 043 - 763 00 00
Postbusnummer: Postbus 312 6200 AH Maastricht
Algemeen e-mailadres is: trajekt@trajekt.nl
website: https://www.trajekt.nl/

Contactpersoon: Germaine van Elewoud
Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35
6214 SW Maastricht
T 043 - 763 00 40

Hoe

We richten ons op de domeinen Jeugd (kinderwerk, jongerenwerk, opvoedondersteuning) Samenlevingsopbouw (opbouwwerk en vrijwilligersondersteuning) en Maatschappelijk werk (info en advies, Algemeen Maatschappelijk Werk en school Maatschappelijk werk).

Wanneer

Altijd en overal, dichtbij mensen in buurten en kernen en aansluitend bij de behoeften van de deelnemers.

Hoe kun je meedoen

Vrijwilligers
Een Trajekt-vrijwilliger geeft uitvoering aan activiteiten van Trajekt, dus die activiteiten waar Trajekt eigenaarschap over heeft. Trajekt en de vrijwilligers zijn in deze gevallen gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de activiteit. Voorbeelden hiervan zijn: Homestart, Klappervrijwilligers. Soms zullen ook vrijwilligers bij groepsactiviteiten (tijdelijk) Trajektvrijwilligers zijn.

Verder zijn er uiteraard vrijwilligers die uitvoering geven aan activiteiten waar Trajekt nauw bij betrokken is en die bijdragen aan de doelen die Trajekt in de buurten wil bereiken. Dit zijn geen Trajekt-vrijwilligers, maar uiteraard willen we ook deze vrijwilligers zo goed mogelijk faciliteren en ondersteunen.

We onderscheiden daarom drie soorten vrijwilligers:

 1. Interne vrijwilligers (leveren aan bijdrage aan een dienst die Trajekt levert, bv. Homestart, vrijwilligers jeugdwerk) In intern vrijwilligersbeleid worden hierover dingen beschreven. Iedere vrijwilligersbegeleider voert dit beleid uit.
 2. Ondersteunde (buurt)groep of individu (leveren naast Trajekt een bijdrage aan een maatschappelijk vraagstuk, maar ontvangen (tijdelijk) daarbij ondersteuning vanuit Trajekt medewerker)
 3. Zelfstandige (buurt)groep of individu (leveren een bijdrage aan een maatschappelijk vraagstuk en doen dit zonder ondersteuning)

Cliënten
Alle bewoners van Maastricht en de Heuvelland gemeenten kunnen gebruik maken van de verschillende diensten en activiteiten van Trajekt.

Extra Informatie

Wij werken dicht bij mensen daar waar zij wonen, werken en leven. We werken binnen het principe van co-creatie, degene waar het omgaat worden altijd betrokken bij dat wat gebeurd. Empowerment van mensen is een uitgangspunt.

We bieden een breed scala aan diensten, activiteiten en projecten. Het welzijn van mensen staat voorop en geeft de richting aan. Initiatieven van mensen in buurten en kernen zijn leidend.
We zijn er voor iedereen, van jong tot oud, van arm tot rijk, van individu en organisaties, en we gaan uit van de vitaliteit, kracht en eigen organiserend vermogen van personen. Ons werk richt zich op diverse domeinen: onderwijs, informatie en advies, jeugdwerk, AMW, volwassenwerk, buurtwerk, vrijwilligersondersteuning, opvoedondersteuning.

We werken samen met een groot netwerk in buurten maar ook stedelijk of op dorpsniveau. Variërend van buurtnetwerken, scholen tot zorgorganisaties en justitie en handhaving.

Netwerk delen, Kennis delen, Kennis van sociale kaart, buurten, bewoners in buurten, (specifieke) doelgroepen, specifieke problematieken, Organiseren van evenementen, activiteiten, Specifieke projecten om armoede te verminderen zoals schuld- en armoede buddy’s, No credit game over, Specifieke projecten in het kader van empowerment, Ondersteuning bij invullen van formulieren, gebruik maken van regelingen, Coachen van processen,Tijdelijke ondersteuning bij oprichten van organisaties, activiteiten bewonersinitiatievenVerbinden van burger met elkaar, burgers en organisaties met elkaar, organisaties met elkaar en organisaties met het bedrijfsleven in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Maar er is nog veel meer mogelijk, neem contact op met iemand van Trajekt www.trajekt.nl

Terug naar partnerlijst