Samen voor een sterke informele zorg!

Stichting Mentorschap Limburg

Stichting Mentorschap Limburg

  • Introductie
  • Doelstelling
  • Voor wie
  • Waar
  • Hoe
  • Wanneer
  • Hoe kun je meedoen
  • Extra Informatie

Introductie

Stichting Mentorschap Limburg is een door de provincie Limburg erkende (vrijwilligers-)organisatie van maatschappelijk belang. De stichting is aangesloten bij de Koepel Mentorschap Nederland
en is erkend door het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB) van de Rechtbanken.

Voor meer info over mentorschap: www.rechtspraak.nl/onderwerpen/mentorschap

Doelstelling

Het uitvoeren van de wettelijke beschermingsmaatregel mentorschap, met inzet van vrijwilligers.

Voor wie

Het vrijwillige mentorschap is bedoeld voor mensen die niet / onvoldoende in staat zijn om hun belangen te behartigen als gevolg van een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel,
dementie of psychiatrische problematiek en die niemand hebben om hen terzijde te staan. Mentorschap heeft (in tegenstelling tot beschermingsmaatregel bewind) alleen betrekking op niet materiële zaken zoals verzorging, begeleiding, ondersteuning, verpleging.

Waar

Stichting Mentorschap Limburg is actief in heel Limburg, dus ook in het werkgebied van de Academie Informele Zorg.

Hoe

Stichting Mentorschap Limburg voert het mentorschap uit met gemotiveerde vrijwilligers, die goed worden opgeleid (deels via e-learning) en begeleid.
De vrijwilligers vervullen niet alleen hun formele taak als mentor (zo veel mogelijk samen en/of in de geest van de cliënt) maar hebben ook een sociale functie, als maatje, vertrouwenspersoon. Leuke dingen doen samen met de cliënt hoort er dus ook bij. Het mentorschap kost een vrijwilliger circa 4 uur per maand.

Wanneer

Permanent.

Hoe kun je meedoen

Op twee manieren:
Door te signaleren dat iemand in een kwetsbare positie een mentor nodig heeft/zou kunnen hebben.

Door mentor te worden en deze verrijkende vorm van vrijwilligerswerk op te pakken.

In beide gevallen is Thijs Scheepers (consulent voor Zuid-Limburg) aanspreekpunt: E-mail: thijs.scheepers@mentorschaplimburg.nl,
GSM : 06-86823613

Extra Informatie

Voor meer informatie:
www.stmentorschaplimburg.nl

Met een verzoek om overleg, een presentatie, foldermateriaal:

Guus van Egdom
Coördinator VWS-pilot “Samen zorgen voor goed mentorschap”
E-mail: guus@civil-society.nl
GSM: 06-24236691

Terug naar partnerlijst