Samen voor een sterke informele zorg!

Steunpunt Mantelzorg Zuid

Steunpunt Mantelzorg Zuid

 • Introductie
 • Doelstelling
 • Voor wie
 • Waar
 • Hoe
 • Wanneer
 • Hoe kun je meedoen
 • Extra Informatie

Introductie

We versterken de kracht en de positie van mensen die informele zorg bieden en maken goede ondersteuning mogelijk
Visie: De ondersteuning van informele zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van allen die betrokken zijn bij de ondersteuning van de zorgvrager én de mantelzorger. Door onze expertise te delen met formele en informele partners maken we goede ondersteuning mogelijk. Mantelzorgondersteuning is preventief en integraal van aard en beoogt het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan, te bevorderen teneinde zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. De inzet en betrokkenheid van het team zorgvrijwilligers in deze ondersteuning is van onschatbare waarde. Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen onze tijd, aandacht en respect!

Doelstelling

De 3 kerntaken van het steunpunt zijn:

 • Ondersteunen van mantelzorgers en degenen voor wie ze zorgen
 • Coördineren van de vrijwillige inzet in de zorg en begeleiding van het team zorgvrijwilligers.
 • Expertise & Vertegenwoordiging: het overdragen van onze deskundigheid aan derden.

Voor wie

 • (Jonge) mantelzorgers vanaf 7 jaar en degenen voor wie zij zorgen
 • Vrijwilligers werkzaam in de zorg 
 • Samenwerkingspartners in het sociaal domein

Waar

Mantelzorgondersteuning: in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Stein.

Vrijwillige inzet in de zorg: in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.

Expertise & Vertegenwoordiging: in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Stein.

Steunpunt Mantelzorg Zuid
Sphinxlunet 3
6221 JD Maastricht
T 043-3215046
E info@mantelzorgzuid.nl
W www.mantelzorgzuid.nl

ZorgSaam:
Gertie de Veen (g.deveen@mantelzorgzuid.nl en 043 - 3215046)

AIZ:
Ellen Schulinck, (e.schulinck@mantelzorgzuid.nl en 06 - 49105650)

Hoe

1. Mantelzorgondersteuning

1.1 Individuele ondersteuning
Informatie: Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie op diverse gebieden zoals ziektebeelden, wet- en regelgeving en de sociale kaart van zorg- en welzijnsvoorzieningen.
Advies en begeleiding: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar bieden deskundig en onafhankelijk advies en begeleiding bij het opzetten van een ondersteunend eigen netwerk, bij het organiseren van zorg en andere hulp, bij het combineren van arbeid en mantelzorg, bij het vinden van een geschikte tijdsbesteding/ontspanning en bij het invullen van de ouder/partnerrol naast het bieden van mantelzorg.
Respijtzorg: Respijtzorg betekent voor de mantelzorger de zorg wekelijks een paar uur overdragen of af en toe er helemaal tussenuit. Vooral bij langdurige en/of intensieve zorg is respijtzorg een noodzakelijke voorwaarde om de zorg te kunnen volhouden. Bij het steunpunt kunnen mantelzorgers terecht voor deskundig en onafhankelijk advies met betrekking tot formele en informele respijtzorg en respijtzorg geboden door deskundige en betrokken zorgvrijwilligers van het steunpunt zelf.
Praktische hulp: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar ondersteunen bij de uitvoering van regeltaken of nemen, wanneer de mantelzorger hier zelf niet toe in staat is, de regeltaken tijdelijk over. Ook het team zorgvrijwilligers biedt praktische hulp aan mantelzorgers en hun naasten in de thuissituatie, tijdens ziekenbegeleiding, tijdens de laatste levensfase en aan hulpvragers die geen of te weinig gebruik kunnen maken van mantelzorg.
Emotionele steun: Mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar geven aandacht aan de (hevige) emoties die kunnen optreden ten gevolge van het bieden van mantelzorg en helpen bij de verwerking ervan zodat extra spanningen worden voorkómen.

1.2 Groepsgewijze mantelzorgondersteuning
Emotionele steun: We bieden diverse vormen van mantelzorgcontact aan zoals de Mantelzorgsalon, ontmoetings- en ontspanningsbijeenkomsten , de FunSpots en HotSpots voor jonge mantelzorgers en de contactgroepen Dementie, GGZ, Parkinson en NAH of dragen bij aan andere initiatieven zoals de Alzheimercafés en contactgroep 'Ouders voor ouders' een lotgenotencontactgroep voor ouders van een zorgenkind(je). Tijdens mantelzorgcontact-activiteiten ontmoeten (jonge) mantelzorgers elkaar en delen ze opgedane kennis en ervaringen. Daarnaast bieden ze elkaar emotionele steun.
Educatie: Mantelzorg overkomt iemand. Op mantelzorgtaken ben je dus vaak niet voorbereid. De kennis en vaardigheden moeten gaandeweg worden opgebouwd, of het nu gaat om kennis over ziekte, tiltechnieken of het leren kennen van eigen mogelijkheden en grenzen. Het steunpunt biedt (jonge) mantelzorgers educatie in de vorm van themabijeenkomsten, workshops/ trainingen en cursussen.

2. Coördinatie vrijwillige inzet in de zorg en begeleiding van het team zorgvrijwilligers

De coördinatoren intensieve vrijwilligerszorg werven, selecteren, scholen en begeleiden vrijwilligers die werkzaam zijn in de vrijwillige (terminale) thuiszorg, de ziekenbegeleiding en als vrijwillige coach.
De individuele en groepsgewijze ondersteuning omvat de volgende functies:
Informatie: De coördinatoren intensieve vrijwilligerszorg informeren zorgvrijwilligers en coaches over actuele ontwikkelingen op het terrein van vrijwilligerswerk in de zorg en mantelzorgondersteuning.
Advies en begeleiding: De zorgvrijwilligers en vrijwillige coaches ontvangen advies en begeleiding gericht op het verwerven en versterken van competenties zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen tijdens hun werk als zorgvrijwilliger of coach.
Emotionele steun (individueel en groepsgewijs): Zorgvrijwilligers ondersteunen kwetsbare mensen die steeds weer een stukje van hun mogelijkheden en functies inleveren. Zij vormen voor deze mensen veelal een belangrijke en soms de enige verbinding met de maatschappij. Omdat zorgvrijwilligers veel sociaal-emotionele ondersteuning bieden kan dit ook belastend zijn voor de zorgvrijwilliger zelf. Steun van de coördinator en de vrijwillige coach, maar ook van collega-zorgvrijwilligers helpt een zorgvrijwilliger bij het omgaan met deze emotionele druk.
Educatie (groepsgewijs): De steeds complexere en intensieve (mantel)zorgsituaties en kwetsbare hulpvragers vragen om goed geselecteerde en geschoolde zorgvrijwilligers en vrijwillige coaches. Startende zorgvrijwilligers en vrijwillige coaches nemen daarom standaard deel aan een introductiecursus. Daarnaast biedt het steunpunt jaarlijks diverse themabijeenkomsten, intervisiegesprekken tijdens vrijwilligersfoyers, trainingen en cursussen over bijvoorbeeld ziektebeelden, communicatie, praktische vaardigheden en belevingsgerichte zorg bij dementie. Met dit educatieve aanbod komt het steunpunt tevens tegemoet aan de behoefte van veel zorgvrijwilligers die zich verder willen specialiseren in een bepaald soort vrijwilligerswerk in de zorg. Tot slot is het steunpunt partner binnen de Academie Informele Zorg. In de Academie Informele Zorg bundelen 30 partners hun kennis, menskracht en middelen voor een passend scholingsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.

3. Expertise & Vertegenwoordiging

De derde kerntaak van het steunpunt omvat alle activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van een samenleving waarin mensen de zorg voor een ander op zich willen en kunnen nemen. Hieronder vallen activiteiten gericht op het ontwikkelen en overdragen van kennis op het terrein van mantelzorg(ondersteuning) en de ondersteuning van de intensieve vrijwilligerszorg. Maar het steunpunt besteedt ook veel aandacht aan het uitdragen, bekendmaken en positief labelen/waarderen van mantelzorg en het vrijwilligerswerk in de zorg. Doelgroepen van deze activiteiten zijn het algemene publiek en professionals in de sectoren zorg, welzijn, wonen, arbeid en onderwijs. Het aanbod bestaat uit o.a. uit website, activiteitenkalender, digitale nieuwsbrief, presentatie, informatiemarkt, gastcollege, ‘Wat een geluk dat jij er bent pakket’ voor jonge mantelzorgers, trainingen en cursussen en deelname aan projecten, netwerken en ketens.

Wanneer

Het steunpunt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur.

Hoe kun je meedoen

Bij ons kan in principe iedere mantelzorger of potentiële vrijwilliger met zijn (hulp)vraag terecht. Middels een intake- of selectiegesprek wordt gekeken of het steunpunt de meest geschikte organisatie is voor de beantwoording van de (hulp)vraag. Voor vrijwilligers geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Extra Informatie

Door onze focus op de mantelzorger, laagdrempeligheid, zonder indicatie, continuïteit, ruim aanbod aan mantelzorgondersteuning, vrijwillige respijtzorg in huis, vrijwilligerswerk op maat, professionele begeleiding van vrijwilligers, extra aandacht voor vrijwilligers dankzij de inzet van vrijwillige coaches, een netwerkorganisatie.
Het steunpunt is een netwerkorganisatie; gericht op samenwerken en het delen van kennis en ervaringen. Daar waar we andere organisaties kunnen helpen doen we dit graag. Durf te vragen.

Terug naar partnerlijst