Samen voor een sterke informele zorg!

LEVANTOgroep Vrijwilligers (voorheen Stichting Horizon)

LEVANTOgroep Vrijwilligers (voorheen Stichting Horizon)

  • Introductie
  • Doelstelling
  • Voor wie
  • Waar
  • Hoe
  • Wanneer
  • Hoe kun je meedoen
  • Extra Informatie

Introductie

We laten ons leiden door onze visie dat een actieve deelname aan de samenleving een belangrijke voorwaarde is voor een betekenisvol en zingevend leven. Daaruit vloeit onze missie voort dat onze cliënten als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. De LEVANTOgroep ondersteunt mensen om het heft weer in eigen hand te nemen en weer te participeren in die maatschappij.

Vanuit het team Levantogroep Vrijwilligers doen wij dit middels de inzet van vrijwilligers ten behoeve van onze doelgroep.

Doelstelling

Onze speerpunten:

Vanuit de visie en missie is nagedacht over onze rol in het leven van cliënten. We zijn ervan overtuigd dat mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen als ze ondersteuning krijgen op het gebied van:

HUISVESTING
We begeleiden cliënten naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie in de wijk.

ZORG IN DE WIJK
We organiseren ondersteuning en zorg zoveel mogelijk binnen handbereik, in de wijk, zodat we gemakkelijk kunnen op- en afschalen. Zo weinig als mogelijk, zoveel als nodig.

PARTICIPATIE
Actief deelnemen aan de samenleving wordt in de toekomst steeds belangrijker. Wij zetten ons in om te zorgen voor een zinvolle dagbesteding in de vorm van activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk of werk met de daarbij behorende loonwaarde.
Vanuit Levantogroep Vrijwilligers zijn wij verantwoordelijk voor het stuk informele zorg binnen onze eigen organisatie. Maar ook voor cliënten die door collega organisaties begeleid/behandelt worden, waarbij de inzet van een Maatje en/of zorgvrijwilliger noodzakelijk is.

Voor wie

De LEVANTOgroep biedt formele en informele zorg aan mensen met een psychosociale en psychiatrische kwetsbaarheid.

Waar

Regio Zuid-Limburg, ongeacht de organisatie van waaruit mensen begeleiding/behandeling ontvangen.
Bezoekadres: Randwycksingel 35, 6229 EG Maastricht
Contactadres: Postbus 712, 6130 AS Sittard.
Contactpersoon: Cindy Custers, 043-3621567, 06-15630371.

Hoe

Doormiddel van het inzetten van:

  • Maatjes, doorbreken van de eenzaamheid middels een 1-op-1 contact en het ondernemen van laagdrempelige sociale activiteiten. Bijv: wandeling maken, samen naar de bioscoop, praatje maken. Etc. 
  • Zorgvrijwilligers zowel in een 1-op-1 contact als binnen Levantgroep voorzieningen. Cliënten die zelfstandig wonen of binnen een voorziening van Levantogroep ondersteunen bij een eenvoudige praktische hulpvraag om zo de zelfredzaamheid te vergroten. Bijv: samen een ziekenhuisbezoek afleggen, boodschappen doen, aanleren computervaardigheden, leren ordenen. Etc.

Dit alles doen we met de Herstel methodiek als grondslag.

Wanneer

Maatjes: 1 keer per 14 dagen, duur contact afhankelijk mogelijkheden maatjeskoppel en zolang een koppel het contact als prettig ervaart. Inzet vrijwilliger minimaal 1 jaar.
1-op-1 zorgvrijwilligers: Duur en frequentie is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de cliënt. De inzet van de vrijwilliger is kortdurend.

Hoe kun je meedoen

Als vrijwilliger is het belangrijk dat je openstaat voor mensen die “anders” kunnen zijn door hun ggz achtergrond, flexibel en initiatiefrijk bent.

Mensen die eenzaam zijn of een praktische ondersteuningsvraag hebben, een (langdurige) gzz achtergrond hebben en formele zorg ontvangen, kunnen zich aanmelden voor een vrijwilliger.

Extra Informatie

De organisatie (voorheen Stichting Horizon) is al meer dan 25 jaar een begrip als maatjesproject voor mensen met een ggz achtergrond. Waar we trots op zijn is onze manier van vinden maar vooral binden van vrijwilligers. En uiteraard zijn we trots op de vele langdurige maatjeskoppels. We zijn instaat gebleken goede kwalitatieve matches te maken. Dit is onze core business.
Verder kunnen we goed netwerken, verbinden en zijn we ondernemend. We doen ons werk met Passie!

Wij zijn altijd bereid om met collega organisaties mee te denken op het gebied van het scheppen van goede randvoorwaarden voor vrijwilligers. Waardoor je niet alleen vrijwilligers vindt maar ze ook aan je weet te binden. Daarnaast kunnen wij uiteraard onze kennis tav ggz problematiek delen.

Terug naar partnerlijst