Samen voor een sterke informele zorg!

themabijeenkomst

MentorschapVoor professionals/(potentiële) vrijwilligers die direct in contact staan met mensen in kwetsbare positie

Naast mensen staan die hun eigen belangen op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn niet/onvoldoende zelf kunnen behartigen.

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, met name bestemd voor mensen met een verstandelijk beperking, psychiatrische problematiek, niet aangeboren hersenletsel, geriatrische problematiek.
De mentor staat naast de cliënt, is wettelijk vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, adviseur en maatje van de cliënt. Uitgangspunt: normen, waarden, wensen, voorkeuren van de cliënt.
Stichting Mentorschap voert het mentorschap uit met gemotiveerde, opgeleide vrijwilligers, die naast de formele taak ook tijd inruimen voor sociale activiteiten.
Aan de orde komen:
· Wat is mentorschap?
· Hoe werkt het als je een mentor nodig hebt?
· Hoe werkt het als je mentor wilt worden?
· Hoeveel tijd vraagt mentorschap van je?
· Casuïstiek: voorbeelden recht uit jet leven
· Ervaringen van mentoren én cliënten
· Praktische zaken
Er is ruimte voor het stellen van vragen.
Foldermateriaal is beschikbaar
Na afloop kunnen afspraken voor een gesprek worden gemaakt.

De workshop is bedoeld voor professionals / vrijwilligers die in direct contact staan met mensen in een kwetsbare positie.
Mensen die (mogelijk) geïnteresseerd zijn om vrijwillig mentor te worden.